Tagged: Satoru Kikuchi

Erika Labanauskaite – Spur Japan September 2014

Photographer: Satoru Kikuchi
Stylist: Kayo Yoshida
Hair: Kazuya Matsumoto
Make-up: Ryota Nakamura


visualoptimism